zg20 zw10 zw9 h06simncrnicus h05simnti 65mnval

- - doc88

Translate this page 1 1.714 648 3 695 4 8405 956 9807 1018 8 100 9 10 10 1030 11 10451 114 13 15 14 403715 4340 16 515017 8630 18 874019 070M00 070M0 1 070M55 55CrNiMoV 80CrMn 70CrMn 09MnCrNiMo16CrNi3Mo10CrNi5MoV0 0 0Mn 30 45Y10Mn 35MnMo40CrMiMo50Cr30CrNiMo 40MnCrNiMo0Mn18MnS 50Mn 418

- - doc88

Translate this page 1 1.714 648 3 695 4 8405 956 9807 1018 8 100 9 10 10 1030 11 10451 114 13 15 14 403715 4340 16 515017 8630 18 874019 070M00 070M0 1 070M55 55CrNiMoV 80CrMn 70CrMn 09MnCrNiMo16CrNi3Mo10CrNi5MoV0 0 0Mn 30 45Y10Mn 35MnMo40CrMiMo50Cr30CrNiMo 40MnCrNiMo0Mn18MnS 50Mn 418 - - doc88Translate this page±¾ÎÄÓÉwwzzhh¹±Ï×xlsÎĵµ¿ÉÄÜÔÚWAP¶Ëä¯ÀÀÌåÑé²»¼Ñ¡£½¨ÒéÄúÓÅÏÈÑ¡ÔñTXT£¬»òÏÂÔØÔ´Îļþµ½±¾»ú²é

- - doc88

Translate this page±¾ÎÄÓÉwwzzhh¹±Ï×xlsÎĵµ¿ÉÄÜÔÚWAP¶Ëä¯ÀÀÌåÑé²»¼Ñ¡£½¨ÒéÄúÓÅÏÈÑ¡ÔñTXT£¬»òÏÂÔØÔ´Îļþµ½±¾»ú²é - Translate this page 1.658717Cr2Ni2Mo 101820Mn 102020 102220Mn 103030 104040 106060 106565 107070 10 1075 75 11 1080 80 12 1214 Y12 13 1522 20Mn 14 4037 37MnMo 15 4118 20CrMo 16 4135 35CrMo 17 4142 42CrMnMo 18 4320 20CrNi2Mo 19 4720 20CrMnNiMo 20 4820 20Ni4Mo 21 5115 15CrMn 22 5120 20CrMn 23 5130 30CrMn 24 5140 40CrMn 25 5150 50CrMn 26

-

Translate this page11.71455CrNiMoV64880CrMn369570CrMn - Translate this page11.71455CrNiMoV64880CrMn369570CrMn

-

Translate this page11.71455CrNiMoV64880CrMn369570CrMn .doc_lddoc.cnTranslate this page

.doc_lddoc.cn

Translate this page .doc_lddoc.cnTranslate this page 3065

.doc_lddoc.cn

Translate this page 3065 .pdfTranslate this page.pdf, 1 1.2714 55CrNiMoV 418 1.2083 4Cr13 Cr 2 648 80CrMn 419 1.2316 4Cr17Mo Cr 3 695 70CrMn 420 1.4104 Y1Cr17Mo Cr 4 840 09MnCrNiMo 421 205 2Cr17Mn15Ni2N Cr 5 925 16CrNi3Mo

.pdf

Translate this page.pdf, 1 1.2714 55CrNiMoV 418 1.2083 4Cr13 Cr 2 648 80CrMn 419 1.2316 4Cr17Mo Cr 3 695 70CrMn 420 1.4104 Y1Cr17Mo Cr 4 840 09MnCrNiMo 421 205 2Cr17Mn15Ni2N Cr 5 925 16CrNi3Mo .pdfTranslate this page.pdf, 1 1.2714 55CrNiMoV 418 1.2083 4Cr13 Cr 2 648 80CrMn 419 1.2316 4Cr17Mo Cr 3 695 70CrMn 420 1.4104 Y1Cr17Mo Cr 4 840 09MnCrNiMo 421 205 2Cr17Mn15Ni2N Cr 5 925 16CrNi3Mo

[] -

Translate this page#### [] - Translate this page####

[] -

Translate this page#### _Translate this page 1 1.6587 2 1018 3 1020 4 1022 5 1030 6 1040 7 1060 8 1065 9 1070 10 1075 11 1080 12 1214 13 1522 14 4037 15 4118 16 4135 17 4142 18 4320 19 4720 20 4820 21 5115 22 5120 23 5130 24 5140 25 5150 26 8019 27 8119 28 8219 29 8319 30 8630 31 8660 32 8740 33 070M20 34 070M20B 35 070M20Cr 36 070M55 37 070M55B 38 070M55Cr 39 080A32 40 080A42 41 080M40 42

_

Translate this page 1 1.6587 2 1018 3 1020 4 1022 5 1030 6 1040 7 1060 8 1065 9 1070 10 1075 11 1080 12 1214 13 1522 14 4037 15 4118 16 4135 17 4142 18 4320 19 4720 20 4820 21 5115 22 5120 23 5130 24 5140 25 5150 26 8019 27 8119 28 8219 29 8319 30 8630 31 8660 32 8740 33 070M20 34 070M20B 35 070M20Cr 36 070M55 37 070M55B 38 070M55Cr 39 080A32 40 080A42 41 080M40 42 __Translate this page 1 1.2714 55CrNiMoV 418 Cr 1.2083 4Cr13 2 648 80CrMn 419 Cr 1.2316 4Cr17Mo 3 695 70CrMn 420 Cr 1.4104 Y1Cr17Mo 4 421 Cr 840 09MnCrNiMo 205 2Cr17Mn15Ni2N 5

__

Translate this page 3065 1 1.2714 55CrNiMoV 418 1.2083 4Cr13 Cr 2 648 80CrMn 419 1.2316 __Translate this page_ 3355|192. _,,,,

Pulin Metal China Metal and Steel (#14318)

zg20 zw10 zw9 h06simncrnicus h05simnti 65mnval us $2.20 / kg. yga-50w ygw-11 yl45 zf50 zf6 zf7 zf7b zft20 us $2.20 / kg. xk5062 xk5079 xk5080 xk5095 xk5159h y65 yfg1 yfg2 us $2.20 / kg. 60sicr7 fas3550 sae5160 sae9260 sae9254 50crmnmov

Leave a Comment